PUBLIKACJE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

 

Wykaz publikacji

(najważniejsze od 2010 r.)

 1. Wołejszo J., Malasiewicz K., Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War, SAFETY & DEFENCE Scientific and Technical Journal tom 7 nr 3 2021 ISSN 2450-551X, s. 1-9. https://doi.org/10.37105/sd.121, https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/121/91
 2. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Bezpieczeństwo informacji w organizacjach, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-03-3, (monografia 241 stron)
 3. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Zarządzanie ryzykiem w organizacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-04-0, (monografia 252 strony)
 4. Wołejszo J., Jakość w zarządzaniu i dowodzeniu organizacjami zarządzania kryzysowego [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku, red. S, Tkaczyk, T. Wawak, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2021. ISBN 978-83-227-9468-5, s. 447-479.
 5. Wołejszo J., Proces szkolenia obronnego, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk UIW38600, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-79-8, (monografia 228 stron).
 6. Kieżun W., Wołejszo J., Mikurenda K., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w dowodzeniu., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-94-1, (monografia 514 stron).
 7. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w zarządzaniu. T7, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-93-4, (monografia 304 stron). 
 8. Wołejszo J., Pisarska A., Przyłuska Z., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T9, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-95-8, (monografia 164 stron). 
 9. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania użycia wojsk lądowych w obronie narodowej [w:] Współczesna obrona narodowa [red. nauk.] R. Jakubczak, wyd. Fundacja Historia i Kultura Warszawa 2020, ISBN 978-83-952490-5-1, (monografia 368 stron).
 10. Wołejszo J., Wojska lądowe w systemie obronnym państwa – koncepcje i trendy przyszłości, [w:] Dziubek I., T., Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-75-0, s. 215-242.
 11. Wołejszo J., Kieżun W., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w dowodzeniu. cz.1., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-77-4, (monografia 254 stron).
 12. Wołejszo J., Kieżun W., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w zarządzaniu. cz.2., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-76-7, (monografia 311 stron). 
 13. Wołejszo J., Malasiewicz K., Wojna hybrydowa: mit i rzeczywistość, wyd Przegląd Sił Zbrojnych nr 2 2019, s. 8-17. https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/psz2_2019.pdf
 14. Wołejszo J., Rdzanek G., Zagórska A., (red. nauk.) UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku, wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-292-0, (monografia 246 stron).
 15. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej, Problemy Jakości – Problems of Quality – Nr 6 2019, ISSN 0137-8651, E-ISSN 2449-9862, 7-20. http://sigma-not.pl/publikacja-120847-wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-podnoszenia-jako%C5%9Bci-u%C5%BCycia-wojsk-ladowych-w-operacji-obronnej-problemy-jakosci-2019-6.html
 16. Wołejszo J., Wojska lądowe w obronie narodowej, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Sęk A., Żuchowski I., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II), wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2019, ISBN 978-83-7549-319-1, s.281-316. (opracowanie 373 strony)
 17. Wołejszo J., Proces przygotowania ćwiczeń obronnych, [w:] Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce (Wołejszo J., red. nauk.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3, s. 243-261
 18. Wołejszo J., (red. nauk.) Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3
 19. Wołejszo J., Jak przeprowadzać zmiany w dowództwach szczebla taktycznego wojsk lądowych, aby zapewnić ich skuteczność działań na współczesnym polu walki, [w:] Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe (red. Posobiec J., Kubiński M., Rubaj T.,), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-28-9, s. 125-148.
 20. Wołejszo J., Formy szkolenia obronnego w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego, [w:] Studia Kaliskie (Studia Calisiensia) t.6, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2018, ISSN 2083-9243, s.29-53.
 21. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Wołejszo J., Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3, s. 199-222.
 22. Wołejszo J., (red. nauk.) Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3
 23. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prakseologiczne aspekty zjawiska wojny i walki zbrojnej [w:] Skrzypek J., (red. nauk.) Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2018, ISBN 978-83-62785-31-5, s.529-548
 24. Wołejszo J., Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania wspierające zarządzanie kryzysowe, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Kubeł S., Sęk A., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2018, ISBN 978-83-7549-315-3, s.329-347
 25. Wołejszo J., Skuteczność i jakość w dowodzeniu, [w:] kwartalnik „Bezpieczeństwo narodowe” , Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi nr 41/2018, wyd BBN Warszawa 2018, ISSN 1896-4923, s. 79-102
 26. Wołejszo J., Metodologiczne problemy przygotowania prac promocyjnych na studiach I i II stopnia w naukach o obronności, [w:] Studia Kaliskie t.5, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2017 ISSS 2083-9243
 27. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4
 28. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-09-8
 29. Wołejszo J., Sprawność w dowodzeniu, [w:] Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4. s. 9-32
 30. Wołejszo J., O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Problemy Jakości PROBLEMS OF QUALITY, Nr 4’2017, wyd. SIGMA-NOT, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862
 31. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-78-3
 32. Kieżun W., Wołejszo J., Rącka I., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-79-0
 33. Wołejszo J., Ciekanowski Z., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych [w:] Skrzypek E., (red. nauk.) Procesy logistyczne w społeczeństwie sieciowym wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2016. ISBN 978-83-62785-11-7 (strona 113-133)
 34. Wołejszo J., Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w aspekcie prowadzenia operacji połączonych na sieciocentrycznym polu walki, wyd. AON Warszawa 2015.
 35. Wołejszo J., Leśniewski Z., E-learning w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dowódczo-sztabowych, wyd. AON Warszawa 2015.
 36. Wołejszo J., Potrzeby i wymagania stawiane w zakresie podniesienia efektywności kształcenia w WZiD, wyd. AON Warszawa 2015.
 37. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Studia Kaliskie Nr 2/2014.
 38. Wołejszo J., Formy i metody szkolenia obronnego RP, wyd. AON Warszawa 2015.
 39. Wołejszo J., Biernacik B., Wsparcie informatyczne działań połączonych, Bellona Warszawa 2015, Nr 2/2015 (681).
 40. Huzarski M., Wołejszo J., (red. nauk.) Leksykon Obronności. Polska i Europa, Bellona Warszawa 2014. ISBN 978-83-11-13382-2
 41. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., Augustyn S., Public Management 2014. Innovation and international conditions of public organizations management, AON Warszawa 2014. ISBN 978-83-7523-327-8
 42. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., (red nauk) Public Management 2014. Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON Warszawa 2014. 978-83-7523-326-1
 43. Prakseologia a obronność, [w:] Skrzypek E., (red. Nauk.) Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin 2014 ISBN 978-83-62785-69-8
 44. Wołejszo J., Kręcikij J., (red. nauk.) Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-282-0
 45. Kieżun W., Wołejszo J., Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi (t.1,2,3,) AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-263-9
 46. Wołejszo J., System Dowodzenia, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-228-8
 47. Wołejszo J., Jakubczak R., (red. nauk.) Obronność. Teoria i praktyka, Bellona Warszawa 2013. ISBN 978-83-11-12684-8
 48. Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S., (red. Nauk), Public Management 2012. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, ISBN 978-83-7523-181-6; ISBN 978-83-7523-183-0, wyd. Akademia Obrony Narodowej 2012
 49. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 1 Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa Publicznego, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-17-2
 50. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 2 Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-18-9
 51. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. Kooperacje organizacji publicznych, ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-296-7, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 52. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. (red. nauk.) Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-295-0, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 53. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.1 ISBN 978-83-7523-094-9
 54. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.2 ISBN 978-83-7523-096-3
 55. Monografia: Wołejszo J., Rozwój zawodowy w organizacjach zhierarchizowanych, wyd. PTM Warszawa 2010. ISBN 978-83-924215-9-7.
 56. Monografia: Wołejszo J., Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych SZ RP (red. nauk.), wyd. AON Warszawa 2010. ISBN 978-83-7523-122-9
 57. Wołejszo J., Prognozowanie zmian w kształceniu i doskonaleniu kadr w organizacji, wyd. AON Warszawa 2010