PUBLIKACJE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

 

Wykaz publikacji

(najważniejsze od 2010 r.)

 1. Wołejszo J., (red. nauk.), Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych, wyd. Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2023 ISBN 978-83-65872-88-3 (monografia 301 stron).
 2. Wołejszo J., Rubaj T., Kamiński P., (red. nauk.), Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Kooperacja pozytywna i negatywna Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2023 ISBN 978-83-65872-87-6 (monografia 243 stron).
 3. Wołejszo J., Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń, wyd. Przegląd Geopolityczny, ISSN 2080-8836, Tom 43 Zima 2023, s. 71-87. https://przeglad.org/wp-content/uploads/2023/03/XLIII-04-Wolejszo.pdf
 4. Wołejszo J., Efficiency of Functioning the Manager (Commander) in a Hierarchical Organisation, wyd. THE POLICE REVIEW 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s. 244-259. DOI: 5604/01.3001.0053.7197, GICID: 01.3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=612437
 5. Wołejszo J., Sprawność funkcjonowania kierownika (dowódcy)w organizacji zhierarchizowanej, wyd. Przegląd Policyjny 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s.41-55. DOI: 5604/01.3001.0053.7197, GICID: 01.3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=611469
 6. Wołejszo J., Wojska lądowe w bezpieczeństwie militarnym, red. nauk. Wiśniewska-Paź B., Między społeczeństwem a bezpieczeństwem, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2023, ISBN 978-83-8180-731-9 (rozdział w monografii – s. 234-269)
 7. Ekspert: Rosjanie dostali łupnia, nie bardzo wiedzą co robić. Popełniają błąd za błędem
 8. Wołejszo J., Potencjał bojowy wojsk lądowych w działaniach bojowych, wyd. KONTROLERINFO, ISSN 2450-2138, numer 27 czerwiec 2022, s. 52-77, (artykuł naukowy)
 9. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.), Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022, ISBN 978-83-66777-13-2 (monografia 379 stron)
 10. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.), Ryzyko i kontrola w organizacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022, ISBN 978-83-66777-14-9 (monografia 267 stron)
 11. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prusiński N., (red. nauk) Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2021, ISBN: 978-83-65872-49-4 (monografia 418 stron)
 12. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prusiński N., (red. nauk) Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2021, ISBN: 978-83-65872-48-7 (monografia 497 stron)
 13. Wołejszo J., Malasiewicz K., Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War, SAFETY & DEFENCE Scientific and Technical Journal tom 7 nr 3 2021 ISSN 2450-551X, s. 1-9. https://doi.org/10.37105/sd.121, https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/121/91
 14. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Bezpieczeństwo informacji w organizacjach, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-03-3, (monografia 241 stron)
 15. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Zarządzanie ryzykiem w organizacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-04-0, (monografia 252 strony)
 16. Wołejszo J., Jakość w zarządzaniu i dowodzeniu organizacjami zarządzania kryzysowego [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku, red. S, Tkaczyk, T. Wawak, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2021. ISBN 978-83-227-9468-5, s. 447-479.
 17. Wołejszo J., Proces szkolenia obronnego, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk UIW38600, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-79-8, (monografia 228 stron).
 18. Kieżun W., Wołejszo J., Mikurenda K., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w dowodzeniu., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-94-1, (monografia 514 stron).
 19. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w zarządzaniu. T7, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-93-4, (monografia 304 stron). 
 20. Wołejszo J., Pisarska A., Przyłuska Z., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T9, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-95-8, (monografia 164 stron). 
 21. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania użycia wojsk lądowych w obronie narodowej [w:] Współczesna obrona narodowa [red. nauk.] R. Jakubczak, wyd. Fundacja Historia i Kultura Warszawa 2020, ISBN 978-83-952490-5-1, (monografia 368 stron).
 22. Wołejszo J., Wojska lądowe w systemie obronnym państwa – koncepcje i trendy przyszłości, [w:] Dziubek I., T., Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-75-0, s. 215-242.
 23. Wołejszo J., Kieżun W., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w dowodzeniu. cz.1., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-77-4, (monografia 254 stron).
 24. Wołejszo J., Kieżun W., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w zarządzaniu. cz.2., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-76-7, (monografia 311 stron). 
 25. Wołejszo J., Malasiewicz K., Wojna hybrydowa: mit i rzeczywistość, wyd Przegląd Sił Zbrojnych nr 2 2019, s. 8-17. https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/psz2_2019.pdf
 26. Wołejszo J., Rdzanek G., Zagórska A., (red. nauk.) UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku, wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-292-0, (monografia 246 stron).
 27. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej, Problemy Jakości – Problems of Quality – Nr 6 2019, ISSN 0137-8651, E-ISSN 2449-9862, 7-20. http://sigma-not.pl/publikacja-120847-wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-podnoszenia-jako%C5%9Bci-u%C5%BCycia-wojsk-ladowych-w-operacji-obronnej-problemy-jakosci-2019-6.html
 28. Wołejszo J., Wojska lądowe w obronie narodowej, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Sęk A., Żuchowski I., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II), wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2019, ISBN 978-83-7549-319-1, s.281-316. (opracowanie 373 strony)
 29. Wołejszo J., Proces przygotowania ćwiczeń obronnych, [w:] Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce (Wołejszo J., red. nauk.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3, s. 243-261
 30. Wołejszo J., (red. nauk.) Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3
 31. Wołejszo J., Jak przeprowadzać zmiany w dowództwach szczebla taktycznego wojsk lądowych, aby zapewnić ich skuteczność działań na współczesnym polu walki, [w:] Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe (red. Posobiec J., Kubiński M., Rubaj T.,), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-28-9, s. 125-148.
 32. Wołejszo J., Formy szkolenia obronnego w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego, [w:] Studia Kaliskie (Studia Calisiensia) t.6, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2018, ISSN 2083-9243, s.29-53.
 33. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Wołejszo J., Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3, s. 199-222.
 34. Wołejszo J., (red. nauk.) Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3
 35. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prakseologiczne aspekty zjawiska wojny i walki zbrojnej [w:] Skrzypek J., (red. nauk.) Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2018, ISBN 978-83-62785-31-5, s.529-548
 36. Wołejszo J., Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania wspierające zarządzanie kryzysowe, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Kubeł S., Sęk A., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2018, ISBN 978-83-7549-315-3, s.329-347
 37. Wołejszo J., Skuteczność i jakość w dowodzeniu, [w:] kwartalnik „Bezpieczeństwo narodowe” , Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi nr 41/2018, wyd BBN Warszawa 2018, ISSN 1896-4923, s. 79-102
 38. Wołejszo J., Metodologiczne problemy przygotowania prac promocyjnych na studiach I i II stopnia w naukach o obronności, [w:] Studia Kaliskie t.5, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2017 ISSS 2083-9243
 39. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4
 40. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-09-8
 41. Wołejszo J., Sprawność w dowodzeniu, [w:] Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4. s. 9-32
 42. Wołejszo J., O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Problemy Jakości PROBLEMS OF QUALITY, Nr 4’2017, wyd. SIGMA-NOT, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862
 43. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-78-3
 44. Kieżun W., Wołejszo J., Rącka I., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-79-0
 45. Wołejszo J., Ciekanowski Z., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych [w:] Skrzypek E., (red. nauk.) Procesy logistyczne w społeczeństwie sieciowym wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2016. ISBN 978-83-62785-11-7 (strona 113-133)
 46. Wołejszo J., Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w aspekcie prowadzenia operacji połączonych na sieciocentrycznym polu walki, wyd. AON Warszawa 2015.
 47. Wołejszo J., Leśniewski Z., E-learning w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dowódczo-sztabowych, wyd. AON Warszawa 2015.
 48. Wołejszo J., Potrzeby i wymagania stawiane w zakresie podniesienia efektywności kształcenia w WZiD, wyd. AON Warszawa 2015.
 49. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Studia Kaliskie Nr 2/2014.
 50. Wołejszo J., Formy i metody szkolenia obronnego RP, wyd. AON Warszawa 2015.
 51. Wołejszo J., Biernacik B., Wsparcie informatyczne działań połączonych, Bellona Warszawa 2015, Nr 2/2015 (681).
 52. Huzarski M., Wołejszo J., (red. nauk.) Leksykon Obronności. Polska i Europa, Bellona Warszawa 2014. ISBN 978-83-11-13382-2
 53. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., Augustyn S., Public Management 2014. Innovation and international conditions of public organizations management, AON Warszawa 2014. ISBN 978-83-7523-327-8
 54. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., (red nauk) Public Management 2014. Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON Warszawa 2014. 978-83-7523-326-1
 55. Prakseologia a obronność, [w:] Skrzypek E., (red. Nauk.) Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin 2014 ISBN 978-83-62785-69-8
 56. Wołejszo J., Kręcikij J., (red. nauk.) Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-282-0
 57. Kieżun W., Wołejszo J., Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi (t.1,2,3,) AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-263-9
 58. Wołejszo J., System Dowodzenia, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-228-8
 59. Wołejszo J., Jakubczak R., (red. nauk.) Obronność. Teoria i praktyka, Bellona Warszawa 2013. ISBN 978-83-11-12684-8
 60. Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S., (red. Nauk), Public Management 2012. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, ISBN 978-83-7523-181-6; ISBN 978-83-7523-183-0, wyd. Akademia Obrony Narodowej 2012
 61. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 1 Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa Publicznego, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-17-2
 62. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 2 Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-18-9
 63. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. Kooperacje organizacji publicznych, ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-296-7, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 64. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. (red. nauk.) Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-295-0, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 65. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.1 ISBN 978-83-7523-094-9
 66. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.2 ISBN 978-83-7523-096-3
 67. Monografia: Wołejszo J., Rozwój zawodowy w organizacjach zhierarchizowanych, wyd. PTM Warszawa 2010. ISBN 978-83-924215-9-7.
 68. Monografia: Wołejszo J., Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych SZ RP (red. nauk.), wyd. AON Warszawa 2010. ISBN 978-83-7523-122-9
 69. Wołejszo J., Prognozowanie zmian w kształceniu i doskonaleniu kadr w organizacji, wyd. AON Warszawa 2010