O MNIE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Polski
English

prof. dr hab. inż. dr h.c. Jarosław WOŁEJSZO, płk rez.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W trakcie służby wojskowej zajmowałem różne stanowiska dowódcze, sztabowe i naukowo-dydaktyczne.W 1985 roku po promocji oficerskiej i uzyskaniu dyplomu inżyniera – dowódcy, podjąłem pracę dowódczą i wychowawczą na stanowisku dowódcy plutonu a później dowódcy kompanii szkolnej w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu. Realizowałem proces szkolenia ogólnowojskowego, jak i specjalistycznego w pododdziałach zmechanizowanych oraz czołgów.

W 1996 roku ukończyłem studia II stopnia z wyróżnieniem, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego o specjalności dowódczo-sztabowej.

W 1998 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności dowodzenie. Temat rozprawy doktorskiej: „Działania sił pierwszej kolejności użycia w przygranicznym pasie przesłaniania”.

W 2004 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w specjalności dowodzenie (Wydział Wojsk Lądowych, Akademia Obrony Narodowej). Temat rozprawy habilitacyjnej: „Modyfikacja struktur organizacyjnych dowództw szczebla taktycznego wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP”.

W 2010 roku prezydent nadał mi tytuł profesora nauk wojskowych.

31.08.2023r., Doktor Honoris Causa – Ukrainian State University of Science and Technologies

Podczas pracy w Akademii Obrony Narodowej (1996-2015) zajmowałem stanowiska naukowo-dydaktyczne od asystenta, adiunkta, Kierownika Zakładu Systemów dowodzenia i metodyki szkolenia dowództw, Komendanta Instytutu Zarządzania i Dowodzenia, zastępcy Komendanta-prodziekana Wydziału Wojsk Lądowych, Komendanta-Dziekana Wydziału Wojsk Lądowych i Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

Obecnie Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie. Specjalizuję się w problematyce bezpieczeństwa i obronności, a zwłaszcza kierowanie i dowodzenie, metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie, prakseologia w bezpieczeństwie oraz  zarządzaniu i dowodzeniu, procesy decyzyjne oraz kształcenie (doskonalenie) kadr w organizacji zhierarchizowanej, przeprowadzanie zmian w organizacjach zhierarchizowanych. Jestem autorem licznych opracowań o charakterze teoretyczno-praktycznym. W swojej działalności naukowo-dydaktycznej wypromowałem wielu doktorów, magistrów i licencjatów. Kierownik projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem i dowodzeniem.

Za swoją działalność dowódczą, naukowo-dydaktyczną byłem wielokrotnie wyróżniany m.in.:

Zasłużony dla Akademii Kaliskiej – 2022

Nagroda II stopnia MON – 2010 – za osiągnięcia organizacyjne
WOJSKOWY KRZYŻ ZASŁUGI – 2008
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – 2009
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI – 2001
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI – 2013
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – 2006
Brązowy medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 1990
Srebrny Medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 2002
Złoty Medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 2010
Brązowy Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 1991
Srebrny Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 1997
Złoty Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 2006
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI – 2012
17 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Bisztynku nadała mi tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta BisztynekPrzebieg uroczystości

JAROSŁAW WOŁEJSZO – prof. dr hab. eng., dr h.c. Col. Res.

In 1996-2008, he held various scientific and didactic positions at the National Defense University (assistant, assistant professor, head of department, director of the institute, vice-dean of the Land Forces Department, Commander of the Land Forces Department). From 2008 to 2015 Dean of the Faculty of Management and Command of the National Defense University. Currently, full professor, director of the Institute of Safety Sciences and Chairman of the Scientific Council of the Safety Sciences Discipline of the Kalisz Academy Stanisław Wojciechowski in Kalisz.
Expert in the field of national security, command, the art of war (military strategy, operational art and tactics of operational troops and territorial defense), operations and operational techniques, and management organization (expert of the Center for Strategic Analysis and Security). He conducts numerous research projects in the field of state defense and security. He has extensive practical experience gained outside higher education. Prepared and developed, among others an automated command system for land forces for the Saudi Arabian Armed Forces and an on-board communication system for Egyptian Armed Forces.
He specializes in security and defense issues, especially in the management and command at the strategic, operational and tactical level of the armed forces, praxeology in management and command, decision-making processes and training (improvement) of personnel in a hierarchical (military) organization, and carrying out changes in hierarchical organizations. He is the author of numerous theoretical and practical studies. Manager of national and international research projects related to defense and security as well as management and command. Scientific consultant of research and development projects at AUDIS, ATENA, CARDINAL, NCOP. Chairman of international scientific conferences on the following issues: Praxeology in security sciences and Praxeology in crisis management.

He is the author of over 170 scientific publications on the art of war, command and crisis management. In addition, he is the author of several dozen scientific and research works, largely devoted to control and command systems. Author and co- author of many books, incl. The process of defense training (2020), Praxeology in management and command. Ethics in command (2020), States and international organizations in the face of the challenges and threats to the security of the 21st century (2019), Lexicon of Defence (2014), Defence Theory and Practice (2013), Public Management (2010-2014), The Problems of the Functioning of Public
Organizations (2012), The Command System (2013), The Basics of Command in the Aspect of Network-Centric Activities (2013).
Wołejszo J., Malasiewicz K., Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War, SAFETY & DEFENSE Scientific and Technical Journal vol.7 No. 3 2021 ISSN 2450-551X, pp. 1-9.

https://doi.org/10.37105/sd.121,

https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/121/91

Profesorowie w mundurze