O MNIE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, płk rez.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W trakcie służby wojskowej zajmowałem różne stanowiska dowódcze, sztabowe i naukowo-dydaktyczne.

W 1985 roku po promocji oficerskiej i uzyskaniu dyplomu inżyniera – dowódcy, podjąłem pracę dowódczą i wychowawczą na stanowisku dowódcy plutonu a później dowódcy kompanii szkolnej w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu. Realizowałem proces szkolenia ogólnowojskowego, jak i specjalistycznego w pododdziałach zmechanizowanych oraz czołgów.

W 1996 roku ukończyłem studia II stopnia z wyróżnieniem, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego o specjalności dowódczo-sztabowej.

W 1998 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności dowodzenie. Temat rozprawy doktorskiej: „Działania sił pierwszej kolejności użycia w przygranicznym pasie przesłaniania”.

W 2004 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w specjalności dowodzenie (Wydział Wojsk Lądowych, Akademia Obrony Narodowej). Temat rozprawy habilitacyjnej: „Modyfikacja struktur organizacyjnych dowództw szczebla taktycznego wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP”.

W 2010 roku prezydent nadał mi tytuł profesora nauk wojskowych.

Podczas pracy w Akademii Obrony Narodowej (1996-2015) zajmowałem stanowiska naukowo-dydaktyczne od asystenta, adiunkta, Kierownika Zakładu Systemów dowodzenia i metodyki szkolenia dowództw, Komendanta Instytutu Zarządzania i Dowodzenia, zastępcy Komendanta-prodziekana Wydziału Wojsk Lądowych, Komendanta-Dziekana Wydziału Wojsk Lądowych i Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

Obecnie Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Specjalizuję się w problematyce bezpieczeństwa i obronności, a zwłaszcza kierowanie i dowodzenie, metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie, prakseologia w bezpieczeństwie oraz  zarządzaniu i dowodzeniu, procesy decyzyjne oraz kształcenie (doskonalenie) kadr w organizacji zhierarchizowanej, przeprowadzanie zmian w organizacjach zhierarchizowanych. Jestem autorem licznych opracowań o charakterze teoretyczno-praktycznym. W swojej działalności naukowo-dydaktycznej wypromowałem wielu doktorów, magistrów i licencjatów. Kierownik projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem i dowodzeniem.

Za swoją działalność dowódczą, naukowo-dydaktyczną byłem wielokrotnie wyróżniany m.in.:
Nagroda II stopnia MON – 2010 – za osiągnięcia organizacyjne
WOJSKOWY KRZYŻ ZASŁUGI – 2008
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – 2009
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI – 2001
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI – 2013
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – 2006
Brązowy medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 1990
Srebrny Medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 2002
Złoty Medal SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY – 2010
Brązowy Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 1991
Srebrny Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 1997
Złoty Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – 2006
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI – 2012
17 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Bisztynku nadała mi tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta BisztynekPrzebieg uroczystości

Profesorowie w mundurze